plansız alanlarda ruhsat işlemi

2 Entry

Plansız alanlarda ruhsat işlemlerinde yapı aplıkasyon projesi isteme zorunluluğu var mı? varsa hangi kanun yönetmeliğe göre isteniyor. yoksa plansız alanlarda nasıl bir işlem yapılıyor


Soru: Plansız alanlarda ruhsat işlemlerinde yapı aplıkasyon projesi isteme zorunluluğu var mı?

Cevap: Evet, var.

Soru: Varsa hangi kanun yönetmeliğe göre isteniyor?

Cevap: Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, madde 58/1: "(...) Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulur" hükmüyle, bu alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Yapı Projeleri" başlıklı 57/4 üncü maddesinde, "Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler gereği plansız alanlardaki ruhsat işlemlerinde yapı aplikasyon projesi uygulaması mevcuttur.

Plansız alanlardaki çekme mesafeleri; imalata konu yapının durumuna göre saha orman arazisiyse orman mevzuatına, saha turizm alanıysa turizm mevzuatına, karayolu kenarıysa karayolları mevzuatına, sahaya ilişkin özel bir hüküm yoksa Çevre Düzeni Planına ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenecektir.Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol