HKMO Kamulaştırma Haritaları Fiyat Hesabı

HKMO Kamulaştırma Haritaları Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

İstatistik


Web sayfamızda yapılan hesaplamalara ilişkin istatistikler yayınlandı.

Hesaplama İstatistikleri sayfasından görüntüleyebiirsiniz.

Kamulaştırma Haritaları Fiyat Hesabı

Kamulaştırma Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin X- Şeritvari Haritalar başlığındaki a) Kamulaştırma Haritaları altında bulunan değerler kullanılarak güzergah şeklinde ya da parsel bazında fiyat hesaplaması yapılmaktadır.

Kamulaştırma haritası; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.

Kadastro Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekli belgeler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ"nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır;
1) Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,
2) Kamulaştırma kararı (kamu yararı kararı), (Kısmen kamulaştırmaların gereği olarak iki ya da daha fazla parçaya ayrılmalarda; İmar Yasası hükümlerine göre belediye encümeni veya il özel idaresi kararına gerek yoktur),
3) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi,
4) Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi veya vekâletname örneği, (Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarasının bulunması zorunludur.)
5) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
6) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri,
7) Kamulaştırma haritası,
8) Parsellerin, kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımlarını gösteren yüzölçüm gösterir hesap cetvelleri,
Kamulaştırma Haritaları hakkında  Daha Fazla Bilgi
Kamulaştırma Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin X- Şeritvari Haritalar başlığındaki a) Kamulaştırma Haritaları altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Sosyal Ağında Paylaş: