HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

X- Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları fiyat hesabı yapabilirsiniz.

Güzergah şeklinde ya da Parsel bazında yapılan kamulaştırma ve irtifak haritaları için fiyat hesabı bu sayfada yapılmaktadır.
Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin X- Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları başlığı altında bulunan değerler kullanılarak güzergah şeklinde ya da parsel bazında fiyat hesaplaması yapılmaktadır.

Kamulaştırma haritası; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.

Kadastro Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekli belgeler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ"nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır;
1) Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,
2) Kamulaştırma kararı (kamu yararı kararı), (Kısmen kamulaştırmaların gereği olarak iki ya da daha fazla parçaya ayrılmalarda; İmar Yasası hükümlerine göre belediye encümeni veya il özel idaresi kararına gerek yoktur),
3) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi,
4) Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi veya vekâletname örneği, (Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarasının bulunması zorunludur.)
5) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
6) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri,
7) Kamulaştırma haritası,
8) Parsellerin, kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımlarını gösteren yüzölçüm gösterir hesap cetvelleri,

İrtifak Hakkı Nedir?
TKGM tarafından yayınlanan 2010/4 sayılı genelgede irtifak hakkının tanımı şu şekilde yapılmıştır;
"Medeni Kanun ve ilgili diğer yasalarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir"

Kadastro Başvurusunda istenecek belgeler
Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.
Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;
1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği. (Lehine ve aleyhine irtifak hakkı tesisi talep edilen taşınmaz malların),
1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.
1.2.1 ? Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.
1.2.2 ? Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.
1.2.3 ? Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
Ancak, cins değişikliği, irtifak hakkı ve birleştirme işlemlerinde, mirasçıların ilgili tapu müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.
(2) TAKBİS'e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS' de sorgulanarak kontrol edilir.
(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS'e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.
Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları hakkında  Daha Fazla Bilgi
Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin X- Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları başlığı altındaki birim değerler kullanılarak Güzergah veya Parsel bazında fiyat hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Arkadaşlarınla Paylaş:

HKMO 2024 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
Güzergah ŞeklindeGüzergah uzunluğuna göre
0-1 km. için98233,00 TL
Fazla her km. için37635,00 TL
Parsel BazındaParsel Alanına Göre
0-1 hektar için32130,00 TL
Fazla her ha. için5358,00 TL
Fazla her parsel. için3572,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.