HKMO İrtifak Hakkı Fiyat Hesabı

HKMO İrtifak Hakkı Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

İrtifak Hakkı Fiyat Hesabı
HKMO 2022/2. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli ile bu poz Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları Fiyat Hesabı sayfasında hesaplanmaya başlamıştır.

İrtifak Hakkı Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin X- Şeritvari Haritalar başlığında bulunan b)İrtifak Hakkı altındaki değerler kullanılarak güzergah şeklinde ya da parsel bazında fiyat hesaplaması yapılmaktadır.

İrtifak Hakkı Nedir?
TKGM tarafından yayınlanan 2010/4 sayılı genelgede irtifak hakkının tanımı şu şekilde yapılmıştır;
"Medeni Kanun ve ilgili diğer yasalarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir"

Kadastro Başvurusunda istenecek belgeler
Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.
Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;
1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği. (Lehine ve aleyhine irtifak hakkı tesisi talep edilen taşınmaz malların),
1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.
1.2.1 ? Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.
1.2.2 ? Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.
1.2.3 ? Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
Ancak, cins değişikliği, irtifak hakkı ve birleştirme işlemlerinde, mirasçıların ilgili tapu müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.
(2) TAKBİS'e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS' de sorgulanarak kontrol edilir.
(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS'e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.
İrtifak Hakkı Tesisi
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin X- Şeritvari Haritalar başlığındaki b) İrtifak Hakkı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Arkadaşlarınla Paylaş: