Talebe Bağlı İşlemler için 2019/13 sayılı genelge

7 Entry

08.11.2019 tarihinde yayınlanan Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi ile artık kadastro müdürlüklerinde bu genelge doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

Bu genelge, kadastro müdürlükleri, lisanslı bürolar ve serbest harita kadastro mühendislik büroları/şirketleri tarafından, tescile tabi olan ve olmayan işlemlere yönelik olarak uyulması gereken; yapım, kontrol, izleme ve güncelleme iş adımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, bu iş ve işlem adımlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu genelge ile 2010/22 sayılı genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.


29.03.2023 tarihinde yayınlanan 2023/4 sayılı genelge ile bu genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2023/4 Sayılı Genelge İçin Tıklayın

Ek-12019-13-Talebe bağlı işlemler genelgesi990 indirme İNDİR
Ek-22019/13 Genelge Ekleri2290 indirme İNDİR

Tescil Bildirim sayfalarının A4 formatında iki ayrı sayfa şeklinde düzenleneceğinin ve tescil bildirimine vatandaşın imzasının alınmayacağının belirtildiği TKGM yazısı


08.11.2019 tarihinde yayınlanan Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve planların Yapımı ve Kontrolü Genelgede bir takım değişiklikler yapıldı.

  • Durum haritasında kadastro müdürlüğü imzası kaldırıldı
  • Bağımsız bölüm planında MK değeri kaldırıldı
  • Metin olarak bazı açıklamalar

Şöyle hızlıca bir baktığımızda ilk dikkatimizi çekenler bunlar. Sizde fark ettiğiniz değişiklikleri paylaşabilirsiniz.

Ek-12019/13 Nolu Genelge de değişiklik230 indirme İNDİR
Ek-22019-13 sayılı genelge örnekleri 1485 indirme İNDİR
Ek-32019/13 sayılı genelge örnekleri 2732 indirme İNDİR

Değişime doyamayan genelge 2019/13 yine değişti. 23 Mart 2020 tarihli Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi ektedir. 

Ek-12019/13 Sayılı Genelge 23 Mart 2020 Değişikliği169 indirme İNDİR

En son 23 Mart 2020 tarihinde değişen genelge 3 temmuz 2020 tarihinde bir kez daha güncellenmiş ve bu güncelleme ile Alan Hesabında yapılan değişiklikler geriye alınarak eski sisteme dönülmüştür.

15. ve 16. madde uygulamalarında öncelikli olarak varsa yola terkleri yapıyor idik. Yayınlanan genelge ile eskiden olduğu gibi yine işleme giren tüm parseller tevhid edilecek ve sonrasında toplu olarak yola terk işlemi yapılacaktır. 

2019/13 sayılı TALEBE BAĞLI İŞLEMLER İLE TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGESİ'nin son halini ekler bölümünden indirebilirsiniz.

Ek-12019/13 Sayılı Genelge 3 Temmuz 2020166 indirme İNDİR

Merhaba,

Durum Özeti :

2018 yılında,hisseli tapumu cins tashihi(kat mülkiyetli şahsi tapu) yaptırmak için; imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgemi aldım.

Sonraki adımları gerçekleştirmek üzere lihkab tan zemin tespit tutanağını aldım.Ancak raporda komşu parsele 7 m2 tecavüzlü olduğum belirtildi.Araştırmalarım neticesinde sayısallaştırma çalışmaları esnasında yapılan teknik bir hata sebebiyle böyle göründüğünü anladım.Bu hata yüzünden evimin olduğu parsel tapu alanımdan 100 m2 eksik,tecavüz ettiğim söylenen parsel ise tapu alanında 450 m2 fazla görünüyor.Kadastro teknik hataları yüzünden tapu almak için gerekli adımları atamıyorum. Çünkü Lihkab raporu düşünceler bölümünden "krokide ile belirtilen meskenin 129/116 parsele 7m2 taşkın kullanımı vardır.Yapının yıkılması veya taşkın kullanımın kaldırılması durumunda belirtme kaldırılacaktır." bir ibare bulunmaktadır.

Sorum :

2019/13 nolu genelgenin 22.a ve 22.b maddelerinde geçen 3402 sayılı kanun 41.maddenin  uygulanmasını talep ettim.Kadastro müdürlüğünden aşağıdaki olumsuz cevap geldi.Tapu almak için evimin bir kısmını yıkmak mı gerekiyor ? Çünkü komşum muvafakat name vermiyor;Kastamonu Kadastro Müdürlüğü ise açık kanun hükümleri olmasına rağmen hatasını düzeltmek istemiyor.Bu aşamadan sonra hangi adımları atmalıyım.Kurum içinden başvurabileceğim yetkili bir merci var mı ?                                      Son Çare olarak hukuki yollara mı başvurmalıyım ?

Gelen Cevap:

"Söz konusu sınırlandırma hataları köyü geneline yaygın olduğundan malik sayısı çok fazladır.Bu durumda 41. Madde kapsamında yapılacak olan düzeltme işlemi için

ilgili tüm maliklere 7201 sayılı kanun gereğince tebligat yapılması gerektiğinden tebligat süresinin uzun ve düzeltmeye karşı yapılacak itirazların olmasına bağlı

olarak düzeltme süreci akamete(Verimsizlik, kısırlık,başarısızlık) uğrayacağın dan bu tür yaygın hataların 41 . madde kapsamında düzeltilmesi uygun olmayıp adı geçen köyde

Müdürlüğümüzce ileriki yıllar çalışma programında yapılacak. güncelleme çalışmaları sırasında bu hataların ele alınabileceği"

2019/13 sayılı genelge 05/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

 kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler veya icra daireleri gibi mercilerce resmi yazıyla yapılacak Plan Örneği talepleri dışında, e-Devlet üzerinden Plan Örneği taleplerinin Web Tapu üzerinden verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmasına, yine aynı genelge kapsamındaki Sınırlandırma, Kamulaştırma, Parselasyon, Ayırma, Yola terk, Yoldan İhdas, Köy Yerleşim, Mera, Toplulaştırma işlemlerinde, döner sermaye bedellerinin belirlenerek tahsilatının yapılmasının ilgilisine bildirilmesindeki gecikmeyi önleyecek düzenleme yapılmasına, bu genelge konularının da kadastro faaliyetlerini içermesi nedeniyle genelgenin 3. maddesine "Kadastro faaliyeti" tanımının eklenmesine,

aynı genelgenin 4. maddesi 4. fıkrasının bu düzenlemeye uygun hale getirilmesine, lisanslı büroların tescile konu işlemlerinin, ilgilisince takip edilmemesi nedeniyle tapu müdürlüğünce tescil edilemeden iade edilmesiyle fen kaydı kapatılarak belgelerinin Lisanslı büroya iade edilmesinden sonra iade edilen işlemin aynı maliklerce yeniden tescilinin talep edilmesi halinde yapılacak işleme ilişkin aynı genelgenin 10. maddesinin 34. fıkrasında düzenleme yapılmasına, aynı genelgenin 42. maddesi 3. fıkrasının birinci cümlesinde işlemlere ilişkin maddeleri arasındaki tereddütleri gidermek için düzenleme yapılmasına,

talebe bağlı değişikliklerin tescilinin ilgilisi açısından kolaylaştırılması bakımından aynı genelgenin 10. maddesinde düzenleme yapılmasına, Mülkiyet Raporuna ilişkin talep ve bu talebin karşılanmasında yaşanan sorunların Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi üzerine aynı genelgenin 50. maddesinde düzenleme yapılmasına, aynı genelgenin 29. maddesinin "1/B/16". fıkrasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı resmi gazete'de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu fıkrada düzenleme yapılmasına,

kadastro müdürlüklerince değişiklik işlemlerinin MEGSİS üzerinden tapu müdürlüklerine gönderilmesine ilişkin uygulamaya göre bu tescillere ilişkin ayrıca EBYS üzerinden yazışmaya gerek kalmadığından aynı genelgenin 10. madde 23. fıkrasında ve 41. maddesinde buna uygun düzenleme yapılmasına lisanslı bürolarca plan örneğinin karşılanmasında kullanılacak form belgede imza/onay yönüyle düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ek-12019/13 Değişiklik Makam Oluru 05.02.2021166 indirme İNDİR


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol