2019/13 Değişiklik Makam Oluru 05.02.2021


Shkmmb 15 Şubat 2021 167 indirme

2019/13 sayılı genelge 05/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

 kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler veya icra daireleri gibi mercilerce resmi yazıyla yapılacak Plan Örneği talepleri dışında, e-Devlet üzerinden Plan Örneği taleplerinin Web Tapu üzerinden verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmasına, yine aynı genelge kapsamındaki Sınırlandırma, Kamulaştırma, Parselasyon, Ayırma, Yola terk, Yoldan İhdas, Köy Yerleşim, Mera, Toplulaştırma işlemlerinde, döner sermaye bedellerinin belirlenerek tahsilatının yapılmasının ilgilisine bildirilmesindeki gecikmeyi önleyecek düzenleme yapılmasına, bu genelge konularının da kadastro faaliyetlerini içermesi nedeniyle genelgenin 3. maddesine "Kadastro faaliyeti" tanımının eklenmesine,

aynı genelgenin 4. maddesi 4. fıkrasının bu düzenlemeye uygun hale getirilmesine, lisanslı büroların tescile konu işlemlerinin, ilgilisince takip edilmemesi nedeniyle tapu müdürlüğünce tescil edilemeden iade edilmesiyle fen kaydı kapatılarak belgelerinin Lisanslı büroya iade edilmesinden sonra iade edilen işlemin aynı maliklerce yeniden tescilinin talep edilmesi halinde yapılacak işleme ilişkin aynı genelgenin 10. maddesinin 34. fıkrasında düzenleme yapılmasına, aynı genelgenin 42. maddesi 3. fıkrasının birinci cümlesinde işlemlere ilişkin maddeleri arasındaki tereddütleri gidermek için düzenleme yapılmasına,

talebe bağlı değişikliklerin tescilinin ilgilisi açısından kolaylaştırılması bakımından aynı genelgenin 10. maddesinde düzenleme yapılmasına, Mülkiyet Raporuna ilişkin talep ve bu talebin karşılanmasında yaşanan sorunların Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi üzerine aynı genelgenin 50. maddesinde düzenleme yapılmasına, aynı genelgenin 29. maddesinin "1/B/16". fıkrasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı resmi gazete'de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu fıkrada düzenleme yapılmasına,

kadastro müdürlüklerince değişiklik işlemlerinin MEGSİS üzerinden tapu müdürlüklerine gönderilmesine ilişkin uygulamaya göre bu tescillere ilişkin ayrıca EBYS üzerinden yazışmaya gerek kalmadığından aynı genelgenin 10. madde 23. fıkrasında ve 41. maddesinde buna uygun düzenleme yapılmasına lisanslı bürolarca plan örneğinin karşılanmasında kullanılacak form belgede imza/onay yönüyle düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yayınlandığı Başlık: Talebe Bağlı İşlemler için 2019/13 sayılı genelge

Konu Etiketleri: 2019/13,   tkgm,   talebe bağlı işler,   tescile konu haritalar,  


İLGİLİ DOSYALAR