Yeni LIHKAB Yönetmeliği


Shkmmb 25 Eylül 2021 318 indirme

Nisan ayınca değiştirilen LIHKAB kanununda belirtilen yönetmelik bu gün yayınlanmıştır. 

Bu Yönetmeliğe göre lisans alabilmek ve lisanslı büro açabilmek için aranan şartlar

MADDE 5 ? (1) Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

ç) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

e) Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya engellilik hali bulunmamak.

f) 65 yaşını doldurmamış olmak.

(2) Lisans sahibi olabilmenin özel şartları şunlardır:

a) Odaya kayıtlı bulunmak.

b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış olmak.

c) Lisans başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak.

ç) Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak olan 50.000 TL tutarındaki teminatı bankaya yatırarak İdare adına bloke ettirmek.

(3) Lisanslı büro açabilmek için bu maddede belirtilen şartları taşıdığının belgelendirilmesi gerekir.

Yönetmeliğin tam metnini ekten indirebilirsiniz.


Yayınlandığı Başlık: Yeni LIHKAB Yönetmeliği 25.09.2021

Konu Etiketleri: lihkab,   yönetmelik,   lisans,  


İLGİLİ DOSYALAR