Resen Cins Değişikliği için 2021/2 nolu Genelge

Yükleniyor...
  Takip Et
4 Entry

Ruhsata tabi ya da ruhsattan muaf yapıların cins değişikliği sürecinde yeni bir döneme giriyoruz. Bundan böyle ilgili kurum tarafından kadastro müdürlüklerine Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Bina Aplikasyon Projesi'nin elektronik ortamda gönderilmesi ile resen cins değişikliği işlemi yapılabilecek.


İlgili genelgeyi ve örnek yapı aplikasyon projesini ekte görebilirsiniz.

Ek-12021-2 Resen Cins Değişikliği Genelgesi335 indirme İNDİR
Ek-2Yapı Aplikasyon Projesi294 indirme İNDİR
Ek-3Yapı Aplikasyon Projesi Örnek314 indirme İNDİR

daha detaylı bilgi alabilir miyim ? hangi aşamada daha öneceden yapamadığımız neyi yapıyoruz şuan

(bkz:#12365) yanıt olarak:

Daha önceden yapıp da artık yapamadığımız Röperli Kroki var. Artık cins değişikliği işlemleri röperli kroki ya da vaziyet bağımsız bölüm planı ile değil Yapı Aplikasyon projesi ile resen yapılacak.

Daha önce ruhsatı alınmış ancak yapı aplikasyon projesi hazırlanmamış yapılar için Yapı Aplikasyon projesi istenecek. Yeni alınacak ruhsatlar için de ruhsat alınması aşamasında belediyeye yapı aplikasyon projesi HUS dosyasının bir parçası olarak verilecektir.

  •  İşlemin Yapımı ve Kontrolüne İlişkin Esaslar (19.08.2021 ve 2157787 sayılı Makam Olur?u ile değişik ifade) Yapı kullanma izin belgesine tabi yapılarda, yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yapı Aplikasyon Projesi esas alınarak ve 2021/2 nolu genelgedeki hükümlere de uyularak cins değişikliği işlemleri resen yapılır, yapı kullanma izin belgesindeki bilgilere göre; kullanım amacı (İşyeri, mesken, apartman vb.), inşaat türü (Kagir, betonarme vb.), toplam kat adedi (Varsa, zemin altı kat adeti+zemin kat+zemin üstü kat adeti gibi) tescil bildirimine yazılır. (19.08.2021 ve 2157787 sayılı Makam Olur?u ile değişik ve ek ifade) Resen cins değişikliği işlemi, döner sermaye hizmet bedelinden muaftır. Bu kapsamda yapı kullanma izin belgesini düzenleyecek idarelerce binanın; ruhsat ve eklerine, plan ve projelerine uygun olarak yapıldığının ve herhangi bir sınır tecavüzünün bulunmadığının tespiti ile yapı kullanma izin belgesi verilmesinin sorumluluğu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. ve 3. maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 26., 28. ve 30. Maddeleri kapsamında ilgili idarelerine aittir. Bukapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sorumluluğu yapı kullanma izin belgesine ve yapı aplikasyon projesine uygun tescil edilmesi ile sınırlı olduğundan ilgili idarelerin düzenlediği belgeler yönüyle sorumlulukları doğmaması için belgelerin sıhhati hususuna ayrıca hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların, yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yapı Aplikasyon Projesi esas alınarak kadastro müdürlüğünce resen işlem kapsamında herhangi bir arazi kontrolü yapılmadan tescil bildirimi düzenlenerek tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmek suretiyle başkaca bir belge aranmaksızın resen cins değişikliği işlemleri yapılır. Resen Cins değişikliği işleminde kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenirken; yapı aplikasyon projesindeki parsel köşe noktaları koordinatlarıyla kadastro müdürlüğündeki parsel köşe noktaları koordinatları farklı ise kadastro müdürlüğündeki parsel köşe noktaları koordinatları, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş yapıya ilişkin kooordinatlarda ise yapı aplikasyon projesindeki yapı köşe noktaları koordinatları esas alınır. Kadastro güncelleme, sayısallaştırma ve benzeri çalışmalarla parsel numaralarının değişmiş olması halinde yapı kullanma izin belgesi veya yapı aplikasyon projesinin bu parsel numaralarına göre yeniden düzenlenmesine gerek bulunmaksızın işlem karşılanır.2021/2 nolu genelgede belirtildiği üzere ilgilisince yapı kullanma izin belgesi ve yapı aplikasyon projesinin fiziki olarak kadastro müdürlüğüne sunulması halinde de işlem resen karşılanacaktır, bu durumda yapı kullanma izin belgesi ve yapı aplikasyon projesi bu genelge hükümlerine göre işlemin tesciliyle fiziksel ve elektronik ortamda arşivlenir. 7327 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla "yapı aplikasyon projesi" düzenlenmesi ve onaylanmasında 2021/2 nolu genelge hükümlerince işlem yapılacaktır.7327 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce verilmiş yapı kullanma izin belgesi ekinde düzenlenerek onaylanmış yapı aplikasyon projesi belgesine, idaresinde yapı aplikasyon projesi belgesi yok ise taşınmazda kat irtifakı kurulmuş olup olmadığı irdelenmeksizin mülga 2009/14 nolu genelgede belirtilen onaylanmış röperli kroki'ye itibar edilir. 7327 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra verilmiş yapı kullanma izin belgesi ekinde düzenlenerek onaylanmış yapı aplikasyon projesi belgesi idaresinde yok ise yine taşınmazda kat irtifakı kurulmuş olup olmadığı irdelenmeksizin 02/01/2022 tarihine kadar mülga 2009/14 nolu genelgede belirtilen onaylanmış röperli kroki'ye itibar edilir.Maliye hazinesi dahil kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmazlarda yapı kullanma izin belgesi ekinde yapı aplikasyon projesi idaresinde yok ise yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş yapı kadastro müdürlüğünce zeminde ölçülmek suretiyle resen cins değişikliği işlemi yapılır. (19.08.2021 ve 2157787 sayılı Makam Olur?u ile mülga ifade) İşlem, yapı kullanma izin belgesi aranmayan yapılaşmaya ilişkin cins değişikliği işlemi ise, ölçü krokisi düzenlenip idaresine gönderilerek yapı kullanma izin belgesi yerine idaresinden cins değişikliğinin uygunluğuna ilişkin durumuna göre 7 nci ve 8 inci fıkralarda belirtilen hususları içerecek uygunluk yazısı aranır.


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol