Harita Terimleri Sözlüğü


kat irtifak hakkı

yapılmakta ya da yapılacak olan binaların bağımsız bölümlerinde kurulacak kat mülkiyetine esas olmak üzere, malikin arsa payına bağlı olarak oluşturulan hak, kat irtifakı.

zilyetlik

bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir (mk.973).

eşyayı, kullanmak, elinde bulundurmak zilyetliğin örnekleridir.

zilyetliğin;
a) zilyet olma iradesi,
b) fiili hakimiyet şeklinde iki unsuru vardır.

zilyetlik ikiye ayrılır.
a) asli zilyetlik: bir şeye malik sıfatıyla ve malik olma iradesiyle zilyet olan kişinin zilyetliğine asli zilyetlik denir.
b) fer'i zilyetlik: sınırlı bir ayni veya şahsi hakka dayanarak zilyet olan kişinin zilyetliğine fer'i zilyetlik denir.

sınır işaretlemesi

kadastro çalışmaları sırasında ya da öncesinde belirsiz sınırların belirli duruma getirilmesi için parsel köşe ve kırık noktalarına uygun işaretler konulması.

edinilmiş mallara katılım rejimi

eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse medeni kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir (mk.218).

(bkz:paylaşmalı mal ayrılığı rejimi)

düzeltme

tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir.

parsel oluşturma

imar planı uygulaması sonucu imar adası içinde kalan kadastro yollarından yeni parsel oluşturma işi.

pay

bir taşınmazda tam iyeliğin bir bölümüne karşı gelen oran. hisseli taşınmazlardaki hisse miktarı

veli

ondokuz yaşından gün almamış (henüz reşit olmamış) küçüklerin anne ve babaları tarafından temsil edilmelerine velayet, böyle bir temsilde anne ve babaya ise veli denir.

medeni kanunun 335. maddesine göre "ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır..." evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar

mülazahat

düşünceler.
ipotekte ipotekle ilgili ayrıntıların ilave şeklinde yazıldığı ?düşünceler sütununun? osmanlıca adı.

geçerli sınır

taşınmaz mal sahiplerinin kendi aralarında anlaşarak oluşturdukları taşınmaz sınırı.