Harita Terimleri Sözlüğü


dikili tarım arazisi

ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan arazi.

açma

ormandan ağaç kesme yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi parçası

devre mülk

bir konutun ya da bir yapının bağımsız bölümünün ortak iyelerinin, ortaklık paylarına uygun olarak yılın belirli dönemlerinde yararlanmasını sağlayan irtifak hakkı.

orman haritası

orman yönetimi için yapılan, üzerinde ağaç türleri vb. ormancılık bilgileri bulunan harita.

kullanım değeri

bir taşınmazın belirli kullanıcı ve belirli bir kullanıma yönelik değeri.

orman sınırlandırma krokisi

orman kadastro komisyonlarınca arazide düzenlenen orman sınırlarını gösteren kroki.

tapu tahsis belgesi

imar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edecek olan belgedir.

ölünceye kadar bakma sözleşmesi

bakım borçlusunun, bakım alacaklısı ölene kadar ona bakma ve onu gözetme borcunu üstlendiği, bakım alacaklısının ise bakım edimine karşılık malvarlığının tamamını ya da bir kısım unsurlarını ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür.

ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki taraflı borç doğuran yani ivazlı bir sözleşmedir. bu sözleşme türünde bakım borçlusu, bakım alacaklısının hayatı boyunca ona bakmayı, bakımda gerekli özeni göstermeyi ve sözleşme çerçevesinde kararlaştırılan ihtiyaçlarını gidermeyi yükümlenmişken bakım alacaklısı karşı edim olarak malvarlığının tamamını veya bir kısmını bakım borçlusuna devretmeyi borcunu yükümlenir ya da devreder.

sözleşme süresince sürekli edimleri ifa eden bakım borçlusu olduğu için; bakım alacaklısı, ona insani bir ilişkinin gerektirdiği şekilde davranmakla yükümlüdür.

genelge

ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir.

tapu ve kadastro genel müdürlüğü, 3045 sayılı kuruluş kanununun 28. maddesindeki düzenleme görev ve yetkisine istinaden bağlı birimlerinin sorunlarını genelgelerle çözmeye çalışmaktadır. genelgeler yönetmelik, tüzük ve kanunlara aykırı olamaz. bölge müdürlüklerinin de genelge yayınlama yetkisi vardır.