Harita Terimleri Sözlüğü


kalıntı değer

bir taşınmazın kestirilen yararlı ömrünün sonundaki değeri.

bölünebilir taşınmaz

yasalara ve fizik kurallarına göre iki veya daha fazla parçaya ayrılabilen taşınmaz.

imar planı içinde uygulama görmüş imar parselleri veya uygulama görmemiş kadastro parselleri yada imar planı bulunmayan kadastro parsellerinin iki yada fazla parçaya bölünebilmesi

çevresel etki değerlendirme

yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici etkilerinin toplumsal sonuçları ve seçenekli çözümleri içine alacak biçimde yapılan analizi ve değerlendirilmesi, (çed)

temyiz kudreti

bir insanın akli melekelerinin yerinde olması. normal insanlar gibi davranabiliyor olması.

kırsal alan

üretimi tarıma dayalı kırsal nüfusun yaşadığı, çalıştığı alan.

karesel ortalama hata

bir ölçünün doğruluğunu ya da duyarlılığını gösteren ve ölçü hatalarının ya da düzeltmelerin karelerinin toplamında hesaplanan ölçüt, ortalama hata, standart sapma.

taksim

taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir.

mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.

askı cetveli

kadastro sonuçlarını ilgililere duyurmak amacı ile düzenlenmiş, hukuki değeri olan duyuru çizelgesi.

iktisap

edinme, kazanma. iktisap sebebi: edinme sebebi, taşınmazın malik adına nasıl tescil edildiği.

kent planlaması

bir kentteki tüm arazi çalışmalarını, arazi kullanım biçimleri ile gereksinimlerini, kentin gelecekteki gelişme durumunu inceleyen, buna göre düzenlenen plan, program ve projeler bütünü.
kentsel tasarlama.